Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Ouderraad

Taken van de ouderraad

De Ouderraad (OR) is het platform waar ouders hun stem en mening kunnen laten horen over het reilen en zeilen van de school. De OR heeft periodiek (5 a 6 keer per jaar) overleg met de directie en vormt voor de school een klankbord waarmee de dialoog met ouders gevoerd kan worden. Voorts kan de OR behulpzaam zijn bij de organisatie en uitvoering van activiteiten die uitgaan van de school. De OR bestaat uit 10-12 ouders van wie er twee tevens lid zijn van de Medezeggenschapsraad (MR). De OR is zodanig samengesteld dat de ouders met elkaar alle leerjaren vertegenwoordigen. De OR organiseert samen met de afdelingsleiders tweemaal per jaar een klankbordavond (KBA). Deze avonden zijn voor alle ouders toegankelijk! Hier worden zaken besproken die de leerlingen, ouders en school aangaan. Bevindingen, kritiek en suggesties van de KBA worden weer via de afdelingsleiders of de OR doorgegeven aan de schoolleiding. Zo streven we ernaar om het HLZ een betrokken en transparante school te laten zijn.

De OR behartigt de belangen van uw kind als het gaat om welzijn,veiligheid en gezondheid: toetsen van schoolbeleid met betrekking tot bijv. pesten, geweld, dyslexie; het stimuleren van culturele activiteiten, schoolfeesten en projecten zoals toneel, videoclub, leerlingenraad, schoolkrant en talentenfestijn. Zij legt en onderhoudt contact tussen ouders en school en tussen ouders onderling door: het organiseren van een jaarlijkse thema-avond waarin een actueel onderwerp, dat door de OR en de school in onderling overleg wordt vastgesteld, wordt behandeld; het organiseren van de KBA, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en initiatieven. Zij is een klankbord voor de directie met betrekking tot het schoolbeleid op het gebied van veranderingen in de identiteit van de school, ontwikkelingen op gebied van onderwijs, veranderingen op gebied van leerwegen, hoogte van schoolgeld, vrijwillige bijdrage.

U kunt contact opnemen met de ouderraad via or@hlz.nl.

 

Leden van de ouderraad

Voorzitter(+CMR): dhr. Martijn Kranenburg (zoon in H5)

Secretaris: mw. Jantien van Zanten–‐Ruys (dochter in V6)

Lid: mw. Elian van der Waals (zoon in V6)

Lid: mw. Andrea Wiegman (zoon in V3 en V5)

Lid: mw. Khadija Azahaf (dochter in U2)

Lid (+MR): dhr. Coen Verheij (zoon in V4)

Lid: dhr. Erik van den Doel (zoon in H3)