Tel: (020) 662 7983  |  Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam  |  Contact  |     Magister leerlingen   |     Magister leraren

Universalis

Universalis

Universalis nodigt ambitieuze vwo+ leerlingen met een vwo-advies uit om zich breder te ontwikkelen door over grenzen heen te (leren) denken en veel zelf te onderzoeken.

Ben jij nieuwsgierig, ambitieus, kun je zelfstandig werken maar ook goed samenwerken, ben je een creatieve denker en heb jij plezier in leren? Dan is Universalis iets voor jou!

Achtergrond

Algemene ontwikkeling door verdieping.
Al in het Italië van de renaissance werd het ideaal van Da Vinci’s “uomo universale” samengevat in een goede algemene ontwikkeling door zoveel mogelijk wetenschappelijke kennis te vergaren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ideaal nog altijd van groot belang is.

Ons Universalis-onderwijs is echter eveneens gebaseerd op actuele veranderingen in het denken over onderwijs waarbinnen steeds meer aandacht is voor een brede ontwikkeling tot zelfstandige wereldburgers. Universalis-onderwijs stimuleert niet alleen de groei in kennis, maar ook in talent, creativiteit, eigenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Aansluitend neemt sport een prominente plek in.

Onderzoek wijst uit dat als je elke dag op school aan sport doet, je beter presteert dan leerlingen die dat niet doen. Sport activeert dan ook de hersenen. Onze Universalis-klassen beginnen dan ook de meeste dagen met een uur sport.

Van vakken naar leergebieden
In traditioneel onderwijs hebben leerlingen veel verschillende, afgebakende vakken. Hierdoor lijkt het alsof al die vakken aparte werelden zijn. Echter, met name de universitaire wereld doet een beroep op het voortgezet onderwijs om de leerlingen te trainen in het leggen van verbanden. De samenhang tussen verschillende vakgebieden leren kennen, stelt leerlingen in staat om de wereld als geheel beter te begrijpen. Wereldwijde problemen zoals klimaatverandering en armoede vragen bijvoorbeeld om een brede visie. Daarom kiest Universalis voor verregaande integratie van de traditionele vakken.

Universalis-onderwijs kent dan ook nog maar zeven leergebieden waarbinnen de traditionele (Old School) vakken zijn samengevoegd: Sport, Nederlands, Wiskunde, Aarde & Wereld, Bèta, Moderne Vreemde Talen en Multimedia. Bij Universalis wordt er minder vaak getoetst en worden leerlingen uitgedaagd om hun natuurlijke nieuwsgierigheid in te zetten. Bij Universalis zijn er drie toetsweken waarin veelal inzichttoetsen worden afgenomen.

Volgens deze uitgangspunten leiden we op tot kritische en creatieve denkers die goed voorbereid zijn op een universitaire studie: Future Proof!
 

Zie het verhaal van een hoogleraar in de natuurkunde aan de universiteit van Harvard, Eric Mazur

Voor alle leergebieden geldt dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden of de leerlingen hun kennis op peil hebben en houden. Dat doen we door diagnostische toetsen. Wij zorgen ervoor dat het wettelijk vereiste niveau, zoals geformuleerd in de kerndoelen van de traditionele vakken, bereikt wordt en dat leerlingen na 3 jaar Universalis onderbouw goed kunnen doorstromen naar de bovenbouw.

Uit cijfers blijkt zelfs dat de Universalis leerlingen die overgang gemiddeld beter aankunnen dan leerlingen uit de reguliere onderbouw, omdat Universalis leerlingen al veel beter beschikken over de benodigde vaardigheden zoals zelfstandig werken, vragen stellen, plannen, presenteren, argumenteren, grotere hoeveelheid stof overzien (door te werken met studiewijzers en toetsweken).

Lichamelijke Opvoeding wordt gegeven volgens het Athletic Skills Model. Het Athletic Skills-programma heeft tot doel de jonge kinderen te ontwikkelen tot een veelzijdige en goede beweger, die vervolgens kan uitgroeien tot een goede atleet.

Basale vaardigheden om goed te kunnen bewegen worden getraind zoals rennen, klimmen, springen, vangen of balanceren. We noemen dit de grondvormen van bewegen of volgens het ASM: de “Basic Movement Skills” (BMS). Deze BMS vormen de basis voor een harmonieuze ontwikkeling van de motoriek en zijn een vorm van fysieke intelligentie. Meer informatie over het ASM is te vinden op www.athletisskillsmodel.nl als ook in het boek.

Bij wiskunde leren de leerlingen over het werken met getallen, variabelen, vlakke en ruimtelijke figuren, grafieken, formules, vergelijkingen, kansen, diagrammen en meer. Maar binnen Universalis is er ook veel aandacht voor de vele contexten waarbinnen wiskunde een cruciale rol speelt!

Wiskunde is onontbeerlijk om allerlei verbanden binnen de natuur te leren begrijpen, is de basis van tal van economische toepassingen, heeft vele kunstzinnig elementen en heeft een boeiende geschiedenis. Daarmee mogen de leerlingen voorbij het ritme van ‘sommen maken’ streven en krijgen zij de ruimte om toepassingen voor opdrachtgevers te onderzoeken en creatief te presenteren wat ze ontdekken.

Gedurende het schooljaar ondernemen leerlingen in wisselende projectgroepen een speurtocht naar wiskundige kennis, uiteraard begeleid door de docent. Zo mogen leerlingen bijvoorbeeld hun verworven kennis inzetten bij het ontwerpen van een appartementencomplex voor een te bebouwen kavel en worden zij uitgedaagd zich te verdiepen in meetkundige componenten bij lenzen en spiegels in een ruimtevaartproject. Daarmee krijgen leerlingen ruimte om kritisch te leren nadenken over wat ze ontdekken. Ze leren van elkaar, door elkaar uit te leggen wat ze geleerd en begrepen hebben.

In het vak Bèta komen elementen van de vakken biologie, techniek, scheikunde, natuurkunde en wiskunde op een samenhangende manier aan de orde. Uitgangspunt is het doen van onderzoek, waarbij de leerlingen steeds zichzelf een vraag stellen. In het eerste leerjaar heeft dat over het algemeen een biologische en technische invalshoek zijn. Denk bijvoorbeeld aan “waarnemen”: hoe neem je waar, hoe nemen andere organismen waar, hoe leg je waarnemingen vast, hoe kan je waarnemen of iets leeft? Ook is er aandacht voor hoe mensen, dieren en planten in wisselwerking met elkaar en hun habitat staan.

Technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen die we leren kennen bij natuurkunde en scheikunde kunnen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief beïnvloeden. Leerlingen formuleren onderzoeksvragen, voeren een degelijk onderzoek uit en presenteren de uitkomsten daarvan.

Bij Nederlands komen elementen van bijna alle vakken aan de orde. In de eerste plaats heeft het de taak op zich genomen om de leerlingen de presentatievormen aan te leren die bij de andere leergebieden nodig zijn. Ten tweede worden bij Nederlands regelmatig teksten gelezen die gaan over een thema van een ander leergebied. Bovendien leren we de leerlingen samen met filosofie na te denken over hun eigen karakter en dat van personages in boeken, of over de stad waarin ze wonen en de wereld waarin ze leven.

In Universalis onderwijs worden meteen vanaf het eerste leerjaar 4 Moderne Vreemde Talen (Engels, Frans, Duits en Spaans) aangeboden. Zowel thematisch als ook grammaticaal wordt de lesstof behandeld. In de opbouw van het curriculum gaan we uit van de eerste behoeften als je in een andere taal wilt communiceren: jezelf voorstellen, vertellen over je familie, je huis en je school. Vervolgens denken leerlingen na over de vraag: “wat heb je nodig als je je wilt redden in een land waar ze die taal spreken?”

In de lessen zullen we zoveel mogelijk de doeltaal spreken. Leerlingen zijn in de les vooral bezig met het toepassen van de taal. Het bestuderen van vocabulaire en grammatica (met behulp van de site, de lesmethode of instructies van de docent) doen ze thuis ter voorbereiding op de les (“flipping the classroom”). Naast kennis nemen van de taal leren de leerlingen ook over de cultuur en geschiedenis van het land. Dit doen we onder andere door middel van vakoverstijgende projecten en opdrachten.

In het vak Aarde en Wereld (AeW) komen elementen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie, mondiale bewustwording, godsdienst en filosofie met elkaar samen. Bij AeW veranderen we het schaalniveau (ruimte) om andere dingen te kunnen zien. We overzien de geschiedenis, zetten de tijd stil en kijken terug. We schakelen veelvuldig tussen het perspectief van individu en groep, van Aarde en wereld, van mening en feit, van geloof en wetenschap.
We starten bij AeW bijvoorbeeld met het thema ‘bronnen’ en het ontstaan van de mens. Er is dan aandacht voor de evolutie van de mens en de bronnen die van de eerste mensachtigen beschikbaar zijn. Vervolgens rijst de vraag hoe mensen hun vestigingsplaats kiezen. Ook komt de rol van de Aarde als archief aan de orde. Regelmatig wisselen de historische invalshoeken en de aardrijkskundige componenten elkaar af, maar beiden worden als één samenhangend geheel aangeboden.

Multimedia bestaat uit de disciplines film, tekenen en muziek. We leggen in dit creatieve vak de nadruk op bewustwording van de beeldtaal in de wereld om de leerlingen heen. In het eerste leerjaar zijn Kleur, Vorm en Compositie voor ons kernwoorden die zowel in Beeld (tekenen, schilderen) als in de Muziek (componeren, sfeer en vorm) als in Film terugkomen en als totaal een geheel vormen. Juist door deze 3 disciplines als één totaal vak aan te bieden zullen leerlingen beter in staat zijn om meer op te merken en te ervaren.
Dankzij de kennis en vaardigheden die de leerlingen bij multimedia opdoen, kunnen zij bij alle vakken audiovisueel materiaal leveren. Op een creatieve manier kunnen zij zo de leerstof verdiepen en vooral eigen maken.Multimedia bestaat uit de disciplines film, tekenen en muziek. We leggen in dit creatieve vak de nadruk op bewustwording van de beeldtaal in de wereld om de leerlingen heen. In het eerste leerjaar zijn Kleur, Vorm en Compositie voor ons kernwoorden die zowel in Beeld (tekenen, schilderen) als in de Muziek (componeren, sfeer en vorm) als in Film terugkomen en als totaal een geheel vormen. Juist door deze 3 disciplines als één totaal vak aan te bieden zullen leerlingen beter in staat zijn om meer op te merken en te ervaren.
Dankzij de kennis en vaardigheden die de leerlingen bij multimedia opdoen, kunnen zij bij alle vakken audiovisueel materiaal leveren. Op een creatieve manier kunnen zij zo de leerstof verdiepen en vooral eigen maken.

Contact

Dhr. René Donker

coördinator van Universalis

Afdelingsleider leerjaar 1 en 2